Semalt sanly hyzmatlaryndan iň gowy Twitter maslahatlary

Twitter iň oňat we giňden ýaýran sosial media platformalarynyň biridir. Has köp yzarlaýjy, has köp basmak we onlaýn paýlaşmak üçin aňsat usul. Twitterdäki mazmunyňyzy paýlaşmak bilen, yzarlaýanlaryňyzyň sanyna baglylykda köp görnüp biljekdigiňize ynanyp bilersiňiz. Twitter köp marketing mümkinçiliklerini görkezýär we mazmuny paýlamak, adamlary onlaýn işe çekmek we markaňyzy tanatmak üçin dürli mümkinçilikleri hödürleýär. Bu ýerde, “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Artem Abgarian, twitleriňize we sosial media hasaplaryňyza has köp baha bermegiň iň oňat usullaryny ara alyp maslahatlaşdy.

Tweetleriňizi ýygy-ýygydan meýilleşdiriň

Postsazgylaryňyzy we surat bilen baglanyşykly twitleriňizi iň amatly wagtda meýilleşdirmäge üns bermeli. Edýän esasy ýalňyşlyklarymyzyň biri, ýazgylary paýlaşmaýandygymyz we Twitter hasabymyzy täzelemezligimizdir. Siziň twitleriňize has köp adamyň çekilmegi üçin zatlary paýlaşmak we zatlary günde üç-dört gezek paýlaşmak möhümdir. Şeýle etmek, Twitter yzarlaýanlaryňyzyň sanyny köpeldip, sözüňizi has gowy ýaýradyp biljekdigiňizi kepillendirer. Yzarlaýanlaryňyzyň meşgul bolmagy üçin her sagat meýilnama düzmegiňiz maslahat berilýär.

Täze sanawlar bilen täze baş sahypa dörediň

Başga bir edip biljek zadyňyz, täze sanawlar we özüne çekiji mazmunly bir ýa-da iki baş sahypa döretmekdir. Twitter mahabatlaryndan peýdalanyň we ähli soraglara jogap bermek üçin teswirleriň gutusyna göz aýlaň. Netijede, size köp sanly Twitter yzarlaýjysy bolar, şeýlelik bilen sahypaňyzyň internetdäki görnükliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrar. “Twitter” baş sahypaňyz, gyzyklanmalaryňyza we diňleýjileriňiziň talaplaryna esaslanyp, islendik bir mowzuk ýa-da mowzuk bolup biler.

Mazmuny Twitter-de paýlaşyň

Twitterde bir gezek mazmuny paýlaşmagyň ýeterlikdigine ynanýan bolsaňyz, size aýylganç ýalňyşlyk goýberendigiňizi aýdaýyn. Dürli tehnologiýa hünärmenleri we sanly marketologlar, markanyň internetde ýaşamagy üçin Twitter we Facebook-a mazmuny täzeden paýlaşmagyň möhümdigini öňe sürýärler. Şeýlelik bilen, mazmuny paýlaşylandan soň paýlaşmagy bes etmeli däl. Muňa derek, ýakymly zatlary häzir paýlaşmaly, soň bolsa ulanyjylaryň gatnaşygynyň hemme ýerde saklanýandygyna göz ýetirmeli.

Aşakdaky yzarlaýjy gatnaşyga ähmiýet bermäň

Indiki yzarlaýan gatnaşygyňyz barada alada etmegiň zerurlygy ýok. Muňa derek, näçe işleseňizem, Twitterde täze zatlar paýlaşmagy dowam etdirmeli. Günde bir ýa-da iki gezek aşakdaky yzarlaýjy gatnaşygy barlamakdan has köp ulanyjylaryňyzyň gatnaşygyna üns beriň. Bu ýerde size sosial mediýaňyzyň barlygyny artdyrjakdygyny we markaňyzy Twitter yzarlaýjylaryňyzyň gözüniň alnynda ömürboýy saklap biljekdigini aýdaýyn.

Netije

Netijede, yzarlaýanlaryňyzyň hilini dolandyryp biljek Twitter programmalarynyň we gurallarynyň köpdügini aýtmak isleýäris. Galp hasaplary yzarlamak we blokirlemek üçin bu gurallary ulanyp bilersiňiz. Alýan yzarlaýjylaryňyzyň hemmesiniň hakyky we kanunydygyna göz ýetiriň, şonuň üçin web sahypaňyzyň häsiýetleri we sosial mediýaňyz ahyryna çenli saklanar.

mass gmail